سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز تحقیقات استراتژیک 
طرح گروه اندیشه های امام خمینی (ره) 
1370/07/01 
 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
دانشگاه مفید 
طرح تدوین دوره کارشناسی ارشد علوم و معارف قرآن 
1377/07/01 
 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) 
طرح تدوین دوره های کارشناسی ارشد بر اساس تخصص های مختلف امام 
1380/07/01 
 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری 
ریاست مرکز تحقیقات علمی 
1375/07/01 
1378/07/01 
اجرائی 
همکاری 
مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی قم 
ریاست پژوهشکده فقه و حقوق 
1376/07/01 
1379/07/02 
اجرائی 
همکاری 
کنگره امام خمینی (ره) و اندیشه حکومت اسلامی 
ریاست کمیته علمی 
1377/07/01 
1379/07/02 
اجرائی 
همکاری 
کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی(ره)  
ریاست کمیته علمی 
1379/07/02 
1382/07/01 
اجرائی 
همکاری 
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) 
معاونت آموزش 
1377/07/01 
1382/07/01 
اجرائی 
همکاری 
نشریه اندیشه حکومت اسلامی 
مدیر مسئول 
1377/07/01 
1378/07/01 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
نشریه اشراق 
مدیرمسئول 
1381/07/01 
1382/07/01 
اجرائی 
همکاری 
مرکز تحقیقات دار الحدیث 
عضو شورای علمی 
1377/07/01 
 
علمی،اجرائی 
همکاری 
نشریه حکومت اسلامی 
عضو تحریریه 
1375/07/01 
1378/07/01 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی 
عضو کمیته علمی 
1380/07/01 
 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
هیئت امنای دانشگاه غیر انتفاعی سپاه اصفهان 
عضو هیئت موسسه 
1378/07/01 
 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
دانشگاه مجازی البرز ـ تهران 
عضو هیئت موسس و هیئت امنا 
1382/07/01 
 
علمی،اجرائی 
همکاری 
دانشگاه مفید 
عضو کمیته علمی انتخاب کتاب برتر حقوق بشر در اسلام ـ قم 
1382/07/01 
 
علمی،اجرائی 
همکاری 
همایش بین المللی کرامت انسانی و امام خمینی 
دبیر کمیته علمی 
 
 
علمی و اجرائی 
تدریس 
استادیار تربیت مدرس 
مدرس 
1381/07/01 
 
قرآن و حدیث 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
1360/07/01 
ادامه دارد 
کلیه دروس سطح حوزه 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
1378/07/01 
ادامه دارد 
خارج فقه 
تدریس 
مجمع جهاني علوم اسلامی 
مدرس 
1376/07/01 
 
علوم قرآن 
تدریس 
تربیت مدرس 
مدرس 
 
 
تفسیر قرآن 1 و 2 و 3 
تدریس 
تربیت مدرس 
مدرس 
 
 
علوم قرآنی 3 و 4 
تدریس 
تربیت مدرس 
مدرس 
 
 
مفردات قرآن 
تدریس 
پژوهشکده موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) 
مدرس 
 
 
روش تحقیق 
تدریس 
پژوهشکده موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) 
مدرس 
 
 
قواعد فقهی 
تدریس 
دانشگاه تربیت مدرس 
مدرس 
 
 
روش تحقیق (علوم قرآنی)