با امام خمینی (ره) در فقاهت مبتنی بر عصر زمان و مکان
52 بازدید
محل نشر: کنگره نقش زمان و مکان در اجتهاد/ قم سال 1374
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی