بررسی موضع قرآن کریم در قبال جریان‌های غیر توحیدی
45 بازدید
مقطع: دکترا
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه تربیت مدرس
تاریخ دفاع: 1386
نام استاد/نام دانشجو : علیر ضا حسنی