بررسی تطبیقی نظریه شخصیت از دیدگاه قرآن و مکاتب روانشناسی
55 بازدید
مقطع: دکترا
نقش: راهنما
دانشگاه: واحد تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
نام استاد/نام دانشجو : جلال وهابی