بررسی مقایسه‌ای قتال در قرآن و انا جبل اربعه
58 بازدید
مقطع: دکترا
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه تربیت مدرس
نام استاد/نام دانشجو : عبیر عقیل