بررسی منهج تفسیری ابن عاشور در التحریر و التنویر
53 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: حوزة علمیه قم
نام استاد/نام دانشجو : شفیعی