جایگاه اکثریت از دیدگاه قرآن کریم
52 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: واحد تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
نام استاد/نام دانشجو : بهنام فرزانه