نظریه تعطیل حکومت و نقد آن
53 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
تاریخ دفاع: 1380
نام استاد/نام دانشجو : نظریه تعطیل حکومت و نقد آن